Tsjerk de Jong
WordPerfect 7-document
1.
"De onnoozele"
2.
In noflike jûn by Pé
3.
Wat moatte jimme hjir?!?
4.
De ûntdekking
5.
It earste jild wurdt útjûn
6.
"Leaver ƒ 60,- nei de moanne as...."
7.
Klûntsjes
8.
"Tsjipke de Vreeze gaat nooit verloren..."
9.
In "boerentype" yn Amsterdam
10.
Sjoerd Vallinga
11.
De Israelyt
12.
De Israelyt (II)
13.
Tsjipke moat sitte
14.
Rink yn Amsterdam
15.
"Do biste net wiis, do biste te bang"
16.
Gas
17.
"Lit harren dat jild mar hâlde!"
18.
Ljouwert, sneon 6 maaie 1905
19.
"Jimme wolle wrokje!"
20.
Sensaasjetoerisme
21.
Tsjerk nei Warkum