1907

        


út de Ljouwerter Krante fan tiisdei 8 jannewaris 1907:

 Hemel. Oldeph. c.a., 5 Jan. Heden
vergaderde de Raad dezer gemeente.
… Op een verzoek van H. van Dam e. a. te
Brandeburen in 't Heidenschap, om daar een
derde lantaarn te plaatsen, werd besloten te
berichten dat zij hiervoor tot het gemeente-
bestuur van Workum dienden te wenden, daar
het punt waar deze lantaarn zou geplaatst moe-
ten worden onder behoor van die gemeente ligt.

Hans van Dam is bakker op Brânburren 30 (it plak dêr't no it hûs fan Jolle en Martsje de Vries stiet).

út de Ljouwerter Krante fan freed 11 jannewaris 1907
ferslach fan de sitting op de Ljouwerter Rjochtbank fan woansdei 9 jannewaris:

  Tjerk de Jong, meer bekend onder den naam van
,,Onnoozele Tjerk” of de “zonderling” te Heidenschap
onder Workum is daar in de buurt nog steeds voor
velen het voortdurend onderwerp der gesprekken. Dit
is vooral het geval sedert, zooals heden mr. A. H. van
Kleffens mededeelde, de pers zich met den man heeft
bemoeid. In een te Workum verschijnend blaadje
kwam op 7 November j.l. een beschrijving voor van
het huis van Tjerk, van diens levenswijze enz. De
redactie deelde daarin mee, hoe de man intiem ver-
keert met zijn ratten, welke beesten met hem uit den-
zelfden schotel eten. Dat artikel heeft zeer suggestief
gewerkt. Tjerk, die door den diefstal voor twee jaar
bij hem gepleegd, reeds meer dan anderen de attentie
trok, welke belangstelling niet verminderde door het
kluizenaarsleven, waarin hij zich voortdurend opsluit,
Tjerks woning, zijn doen en laten werd nu meer dan
te voren het groote aantrekkingspunt voor de omwonen-
den.  En sedert het genoemde artikel algemeen bekend
was geworden, werd die woning het doel van tal van
bezoekers uit de buurt. Men wenschte den zonderling
te zien. Maar Tjerk is menschenschuw, hij vertoont
zich nooit buiten zijn woning, waarin hij alleen leeft.
Zoo liepen veel van die bezoeken op teleurstelling uit;
zoo kwam het ook, dat de reeds bejaarde man last kreeg
van allerlei baldadigheden, gevolg van de pogingen om
hem uit zijn woning te lokken. Dit kwam de politie
ter oren. Deze besloot zoo mogelijk daaraan een
einde te maken en in den avond van 25 November
gelukte het dan rijksveldwachter Stout, die met den
gemeenteveldwachter de Boer zich in de nabijheid van
Tjerks woning verdekt had opgesteld, een viertal
jongens van 16 tot 18 jaar te snappen. Het waren
Haentje IJ., Piet v. d. V., Klaas B. en Jan v. d. V.,
die met uitzondering van den derde welke te
Wommels woont, allen te Workum thuis behoo-
ren. Zij klommen samen over het hek op den dam, die
toegang geeft tot het erf van Tjerk, bleven daar onge-
veer een kwartier en toen zag Stout een van het vier-
tal een beweging maken, alsof hij een steen opraapte en
deze werpen in de richting van het met blinden aan
den binnenkant gesloten raam. Daarop liepen de vier
weg. Ze werden door de politie ingehaald en de eerste
en derde bekenden toen, drie ruiten stuk te hebben
gegooid. Hun doel: den ,,kluizenaar” te zien, bereik-
ten ze niet.
  In plaats daarvan kregen ze, wat niet in de bedoe-
ling gelegen had, proces-verbaal voor ,,het in vereeni-
ging binnendringen op het afgesloten erf van Tjerk
de Jong” (huisvredebreuk) - no. 1 en 3 bovendien
voor ,,vernieling van glasruiten in de woning vange-
noemden Tjerk de Jong.
  Zij bekenden, wat we hier boven van hen hebben
aangegeven.
  De officier, die het ten laste gelegde wettig en over-
overtuigend bewezen achtte,vorderde veroordeling van 1
en 3 tot 5 dagen gevangenisstraf elk - van de twee
anderen tot een geldboete van f 7 elk, subsidiair te
vervangen voor no. 2 door plaatsing in een tuchtschool
voor den tijd van 1 week, voor no. 4 door 7 dagen
hechtenis (no. 2 is nog geen 16 jaar).
  De verdediger, toegevoegd aan de twee beklaagden
beneden de 18 jaar, doch die ook als verdediger optrad
voor de beide anderen, betoogde, nu vooraf geconsta-
teerd te hebben wat hierboven door ons werd
medegedeeld, dat in dezen art. 188 (huisvredebreuk)
van het Wetb. van Strafrecht niet toepasselijk is. Dat
beklaagden op het erf van Tjerk zijn gegaan zonder
daartoe het recht te hebben, is waar. Maar dat is nog
geen huisvredebreuk. Dan zou evengoed een reiziger
in wijnen, die men liever niet op zijn erf heeft van
huisvredebreuk kunnen worden beschuldigd, of elke
bedelaar, die aan de deur kom  om een aalmoes. Maar
een en ander is niet strafbaar. Evenmin is dit in enen
het geval, daar de verklaarde wil van Tjerk, dat hij
de beklaagden niet op zijn erf wilde toelaten, ontbreekt.
  Verder betoogt pleiter, dat er geen inklimming heeft
plaats gehad, omdat de ratio van inklimming is, dat
het betreden van het erf niet op de gewone wijze ge-
schiedt, wat in dezen wel het geval is geweest.
  Spreker is dus van oordeel, dat op dit punt ontslag
van rechtsvervolging zal moeten volgen.
  En wat het inwerpen der ruiten betreft, wat als
opzettelijk en wederrechtelijk vernieling is gequalifi-
ceerd - pleiter meent, dat dit ten onrechte is geschied.
Daarvoor toch zou het opzet moeten gericht zijn ge-
weest op de beschadiging en het is voldoende gebleken,
dat het doel geen ander is geweest dan bevrediging
der opgewekte nieuwsgierigheid ; de jongens wilden
Tjerk naar buiten lokken. Dus zal hier vrijspraak
moeten volgen. Pleiter stelt daartoe den eisch.


út de Hepkema fan sneon 12 jannewaris 1907:

        Heidenschap o.d. Workum
 De woning van Tjerk de Jong is ons uit
een vroegere ernstige rechtzaak bekend.
Zij staat er nog en Tjerk woont er nog in,
is het voorwerp van veler nieuwsgierigheid.
Op een Novemberdag bezochten eenige jon-
gens, met name Haintje, Piet, Klaas en
Jan, zijn erf. De eerste en de derde wier-
pen met steenen naar de glasruiten van
Tjerks huisje, met het gevolg, dat er som-
ge in scherven vielen. Voor huisvredebreuk
en vernieling stonden de daders terecht.
  Beklaagden bekenden hetgeen hun te
laste was gelegd.
  Eisch: Haintje en Klaas ieder 5 dg. gev.
de beide anderen ieder f 7 boete, of 1 week
tuchtschool voor Piet en 1 week hecht,
voor Jan.
 Toegevoegde raadsman, mr. A.  H. v.
Kleffens te Harlingen, stond even stil bij
't leven van zonderlingen Tjerk en 't arti-
keltje, dat over hem in De Banier had ge-
staan, 'n stukje vol griezeligheden, voorstel-
lende Tjerk aan tafel, en etende met ratten
en muizen uit één schotel. Geen wonder, dat
velen, door nieuwsgierigheid gedreven, het
huisje van Tjerk bezochten. Nieuwsgierig-
heid of belangstelling dreef ook deze jon-
gens, om derwaarts te gaan. Daarmee be-
gingen ze nog geen overtreding. Ze gingen
door het hek, om op het erf te komen ; wel-
is-waar was dit hek met een touw gesloten,
doch in die afsluiting lag niet de wil van
den eigenaar, dat zij buiten het erf moesten
blijven. Van iets wederrechtelijks geen
sprake ; geen inklimming in den zin der
Wet. Daarom moesten beklaagden ten aan-
zien van de ten laste gelegde huisvrede-
breuk van rechtsvervolging worden ontsla-
gen. Wat de vernieling betrof, hier ont-
brak het opzet, de bedoeling om te bescha-
digen en zelfs om baldadigheid te plegen.
Derhalve moest ten aanzien van dit feit
vrijspraak volgen.


út de Hepkema fan sneon 19 jannewaris 1907. Ferslach fan de Ljouwerter Rjochtbank fan de sitting fan 16 jannewaris:

Veroordeeld zijn:
…H. IJ., P. vd. V., K. B. en J. vd. V. te
Workum, wegens huisvredebreuk in veree-
niging, de eerste en derde bovendien we-
gens vernieling, tot ieder f 3,50 boete of 1
week hecht, voor 3 en 4 en plaatsing in een
tuchtschool te aanzien van 1 en 2;
….

út de Friso fan sneon 19 jannewaris 1907.

Verslag van de Vergadering van den Raad der Gemeente Workum op Donderdag 10 Januari 1907, 's avonds 6 uur.

  Punt 7. Adres van K. Kooistra e.a. tot het
plaatsen van een lantaarn bij de brug naar
Brandenbuurt enz. Adressanten vragen plaatsing
van een lantaarn bij de brug en bij de hoek
van de weg en voetpad benevens radikale verbete-
ring van dat voetpad.
 De Voorziiter stelt namens B. en W. voor
het adres voor de behandeling in tweeën te
splitsen, en stelt eerst het verzoek betreffende
de lantaarns aan de orde . Hij herinnert dat
destijds door de Gemeente voor de (ûnlêsber) eene
afrastering is gemaakt maar deze door baldadige
handen is vernield, maar niettegenstaande dat
stellen zij voor tot plaatsing van eene lantaarn
bij de brug over te gaan.
  De heer Kroese. Is daar het opsteken bij be-
grepen of moeten de lui dat zelf doen.
  De Voorzitter. De kosten van plaatsing der
lantaarn bedragen ongeveer f 16,-- die voor be-
diening en petroleum ongeveer f 7.-totaal dus
het eerste jaar ruim f 23.-maar vervolgens
jaarlijks f 7,--.
 De heer IJntema. Is dat hetzelfde adres als
verleden week tot den Raad van H.O. en Noord-
wolde is gericht, of kan er ook nog een tweede
adres komen ?
  De heer Kroese. Van dat adres aan H. O. en
N. heb ik ook gelezen, maar dan kunnen wij
de lui weer naar die Gemeente verwijzen.
  Met algemeene stemmen wordt tot plaatsing
van een lantaarn bij de brug besloten.
  Omtrent het verzoek om radikale verbetering
van het voetpad wenschen B. en W. afwijzend
te beschikken, wijl dit  voor een paar jaar is
verbeterd. Wel adviseert de Voorzitter aan B.
en W. op te dragen er wat grint op te brengen.
Bestrating zou f 180 moeten kosten terwijl daar
slechts 4 menschen wonen die tot deze Gemeente
behooren waarom het beter is  hen in deze te
verwijzen naar H. O. en Noordwolde.
  De heer IJntema. Ik meen dat bij aanleg
van den nieuwen weg door het Heidenschap er
over is gesproken dat H. O. en N. de weg zou
verbeteren en Workum deze in onderhoud zou
nemen.
  De Voorzitter. De weg is verbeterd. Toen
is er mac. adam op gebracht.
 De heer IJntema. Tengevolge de groote stuk-
ken steen is de toestand in een woord treurig.
   Na eene vraag van den heer Kroese of het
de bedoeling van B. en  W. is alleen het deel van
het voetpad dat onder Workum behoort te ver-
beteren wordt het gedane voorstel met algemeene
stemmen aangenomen.

Klaas Kooistra is boer op de Heidenskipsterdyk 30 (no fam Haanstra). De twa earste wenten fan de Grutte Buert hearre by syn pleats.

út de Bolswarsche Courant fan snein 20 jannewaris `07

  Workum.  Als een teeken dat het voorjaar
in aantocht is, kan worden vermeld dat
Donderdag 17 Jan. bij den heer B. D. vee-
houder in het Heidenschap, reeds een schaap
met 2 lammeren in de weide huppelden.

út de Friso fan sneon 2 febrewaris 1907.
  Koemelkerij met
        Greidland
     in het Workumerveld.
  De Notaris H. FENNEMA te Sneek zal Vrij-
dag 8 Februari a.s., 's morgens 11 uur, in het
>>Hotel Ketelaar” te Workum.
                      finaal verkoopen :
 Eene WONING met BUITHUIS, HOOIBERG
en erf en een stuk best greidland, aan en ten
westen van de St. Ursulavaart, in het Worku-
merveld onder Workum, te zamen ter kadastrale
grootte van 1-93-90 hectare, tot 5 Maart en 12
Mei 1908 in huur bij P. Zwerver voor f 160 per
jaar.
 Geveild in 2 perc., waarop geb. perc. 1 (huis
en erf) f 1161 ; perc. 2 (greidland) 3¼ x f 361.
 Biljetten verkrijgbaar.

út de Bolswardsche Courant fan snein 10 febrewaris `07

 Heidenschap. Bij den veehouder Sjoerd
Dijkstra heeft een zeug 19 springlevende
jongen ter wereld gebracht, iets wat in de
dierenwereld als een groote bijzonderheid
mag gelden.

Sjoerd Dykstra is boer op Groot Vischwijk (no Cronius en Etty Kramer)


út de Friso fan sneon 16 febrewaris 1907.

 WORKUM.  Naar aanleiding van het toege-
zonden vonnis als gevolg van het procesverbaal
dat tegen 4 jongelieden alhier werd opgemaakt
voor een bezoek aan zoogenaamde onnoozele Tjerk
vraagt een onzer geabonneerden of de gezond-
heids- en Woningwet niet op genoemden persoon
zou kunnen worden toegepast. Daarmee zou
men dan de politie van veel zorg en last be-
vrijden, en tevens aan velen de kans ontnemen
door te ver gedreven nieuwsgierigheid zeer las-
tige onaangenaamheden te ondervinden.
  Voor antwoord op gestelde vraag houdt zich
aanbevolen.                                 DE UITGEVER.

  HEIDENSCHAP, gem. Workum. Bij de Vrij-
dag 8 Februari gehouden hardrijderij onder de
schoolkinderen werden na menigen rit de prijzen
behaald als volgt :
  1e  Afdeeling : Prijs, Willem Westendorp,
Premie, Albert Brouwer.
  2e Afdeeling : Prijs, Wike Hijlkema. Premie,
Anna Stellingwerf.
  3e Afdeeling : Prijs, Jan Westendorp. Premie,
Dominicus Westendorp.
  4e Afdeeling : Prijs, Tecla Dijkstra. Premie,
Harmke Grasman.
  5e Afdeeling : Prijs, Catrinus de Jong. Premie,
Pier Zwerver.
  6e Afdeeling : Prijs, Ypke Flapper. 1e premie
Trijntje Venema. 2e premie, Jolle de Boer.


Yn de foarige Buurtsboade stie in advertinsje fan in “Koemelkerij met Greidland”. It gehiel bestie út:

Eene WONING met BUITHUIS, HOOIBERG
en erf en een stuk best greidland, aan en ten
westen van de St. Ursulavaart, in het Worku-
merveld onder Workum” mei as hierder P. Zwerver.

Willem D. Hengst dy't yn de Sint Urselapleats oan de eastkant fan de Sint Ursulafeart wennet, hat besocht út te sykjen wêr't P(ieter?) Zwerver wenne hat.

Willem kaam út op it plak dêr't Yde en Herma Engelsma no wenje. Neffens Yde binne of wienen der noch âlde fûneminten yn de grûn by harren hûs. Faaks de fûneminten fan it âlde bûthús?


út de Bolswardsche Courant fan tongersdei 7 maart 1907

  Workum, 2 Maart.  Heden kwam hier
de Rechtbank, vergezeld van den Officier
van Justitie, uit Leeuwarden, een bezoek
brengen aan onnoozele Tjerk, in verband met
zijne onder-curateele-stelling, welke door de
familie is aangevraagd.


út de Friso fan freed 29 maart 1907

Verhuring WEILAND.
Bij gesloten briefjes TE HUUR voor 5 jaren
    12 pondem. best Weiland
in 't HEIDENSCHAP onder Workum.
  Laatste 10 jaren uitsluitend gebruikt voor vet-
weiderij. Condities ter inzage bij JOH. BOER-
SMA, Workum. Briefjes voor 7 April, adres:
J. WESTENDORP, Harlingen.

Faaks is dit it stik lân by de eardere Betonbrêge, dat no troch Siebe Everts van der Wal brûkt wurdt. By de famylje Zeinstra-Westendorp wurdt dit stik “it lân fan oom Jan” neamd.. Omke Jan Sibles Westendorp (wennet letter yn Heesch) is de eigener fan dat stik. Syn omkesizzer Jan Tjebbes Westendorp sil dit stik erve. Letter sille dy syn skoansoan en dochter Rein en Marie Zeinstra-Westendorp it ek brûke, it wurdt dan “It lân oer de brêge” neamd. Letter sil it ferkocht wurde oan Evert van der Wal.


út de Ljouwerter Krante fan tongersdei 4 april 1907

  Bij deze onzen oprechten dank aan allen die
blijk gaven van deelneming, ondervonden bij het
overlijden onzer waarde echtgenoote en moeder
JACOBA J. DE VRIES.
  Workum, 1 april 1907.
        AGE FEENSTRA en KINDEREN

Jacoba Johannes' de Vries waard op 18 desimber 1841 yn Dokkum berne. Yn 1864 troude se dêr mei Age Ottes Feenstra (1838-1919). Hy kaam fan Earnewâld. Yn It Heidenskip wie er skipper, winkelman en keapman. Se wennen yn it hûs nêst de tsjerke. Jacoba is op 14 maart ferstoarn.

út de Ljouwerter Krante fan tongersdei 11 april 1907

  W o r k u m, 9 April. In de heden gehouden
vergadering van den Raad deze gemeente….
  Gunstig werd beschikt op een verzoek van
W. Muller, om onderhandsche huring van het
grasgewas van een stukje grond en van den
berm van den nieuwen weg in 't Heidenschap,
behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Willem Müller (1850-1921), omdat syn foarâlden fan Dútsklân komme ek wol Willem Hamburg neamd, wennet op de Kninebuert.  Hy is mollefanger, dykwurker en ferfeaner. Neffens oerlevering moat er yn 1921 mei in tou om de mul begroeven wêze.

út de Ljouwerter Krante fan freed 12 april 1907

ù Door Gods goedheid werden wij verblijd
door de geboorte van een welgeschapen zoon,
BRECHTUS.
 Heidenschap, 7 April 1907.
IJ. IJ. ENGELSMA
S. B. ENGELSMA-DIJKSTRA

Yde-Jacobus Ydes Engelsma en Sytske Brechtus' Dijkstra wenje op de pleats Ursuladyk 12. Dêr't de Engelsma al sûnt 1838 op wenje (no fam. IJlstra). Letter is Yde Jacobus Engelsma timmerman yn Warkum.


út de Ljouwerter Krante fan sneon 20 april 1907

 K o u d u m, 18 April. Bij den heden alhier
vanwege de provinciele commissie voor de vee-
fokkerij gehouden stierenkeuring werden de
volgende onderscheidingen toegekend :
Driejarige en oudere stieren. Aangeboden
2 exemplaren. Premie van f 100 ,,Friso II'',
van W. S. van der Zijpp te Molkwerum, met
8½ punten.
Twenterstieren. Aangeboden 7 exemplaren.
Premie van f 75 ,,Frans”, van J. S. Haagsma
te Workum en ,,Johan”, van K. Vrolijk te
Koudum, beide met 80 punten ; eervolle ver-
melding ,,Jan”, van G. Kuipers te Workum,
met 75 punten.
Enterstieren.  Aangeboden 12 exemplaren.
Afwezig 5. Premie van f 40 ,,Catharinus”, van
J. R. de Boer onder Workum, met 81, en ,,de
Schoone”, van T. S. Westendorp te Workum
met 84 punten ; eervolle vermelding ,,Karel I”,
van S. IJbema te Workum, met 75 punten.  

Jan Reins de Boer wennet op de pleats Heidenskipsterdyk 26 (no fam. Oenema) en Tjebbe Sibbles Westendorp wennet op Groot Welgelegen (no fam. M. Kramer).


út de Bolswardsche Courant fan tongersdei 2 maaie 1907

  Workum. 29 April. Onderwijzers behoeven
tegenwoordig niet lang op eene betrekking te
wachten. Dit is zelfs zoo erg, dat kweeke-
lingen die nog examen moeten doen, al
een betrekking hebben, indien zij de akte
ontvangen.
  Twee kweekelingen onzer Chr. Normaal-
school alhier, welke pas de vorige week
examen hebben afgelegd, hebben al reeds
eene betrekking.
 De heer J. Wiersma alhier is benoemd
tot onderwijzer aan de Chr. School te Abbega
bij Sneek.
 En de heer J. Haagsma te Heidenschap
is benoemd aan de Chr. School te Garijp.
 Beide heeren hebben de benoeming aan-
genomen. Eerstgenoemde treedt 1 een laatst-
genoemde 15 Mei in functie.


út de Friso fan sneon 4 maaie 1907

Fokke Symens Grasman (1834-1909) en Aaltje Floris' de Vries (1829-1919) kamen krekt foar 1869 yn it Heidenskip (ûnder Warkum) te wenjen.  


út de Hepkema fan sneon 4 maaie 1907

Leeuwarder Rechtbank 1 mei.

       Heidenschap o.d. Workum.
  De veldwachter L. de Boer te Workum
zag 6 April j.l. op het land van Jouke Beu-
kers iemand in ,,eierzoekende houding”
loopen, en daar Beukers de eieren liever
zelf houdt, dan deze door een ander te la-
ten vinden, had hij dit ,,ten strengste ver-
boden”, zooals de officieele term luidt. De
veldwachter naderde dus den zoeker, doch
deze kreeg ,,tomjûk” een wenk van 't na-
derend gevaar van den boerenknecht A. O.,
die in de nabijheid aan 't werk was en kon
daardoor ontsnappen en proces-verbaal ont-
loopen, dat nu ten deel viel aan A. O., we-
gens opzettelijke belemmering van eene
handeling ondernomen door een Ambte-
naar, belast met het opsporen van strafba-
re feiten. Eisch: f 5 boete of 5 dagen hecht.

Jouke Beukens of Beuckens is boer yn de Oasthoeke, noch krekt yn de gemeente Warkum (no Pieter Tjalma, Koaidyk 13). Luitjen de Boer is fjildwachter te Warkum.


út de Bolswardsche Courant fan tongersdei 27 juny 1907

  Hemelumer Oldeph. en N. W., 24 Juni.
Gister sprak ik een boer uit het Heidenschap,
die zeide dat de hooiopbrengst aldaar ongeveer
een voer of wagenvol per pondemaat minder
zou bedragen dan verleden jaar, doch de
kwaliteit noemde hij dit jaar beter. Hoewel
langer onderweg dan gewoonlijk, had het
toen niet veel geleden, omdat het weer koel
was gebleven; maar koud en guur in de
schuur rijmt op vuur; 't zal wel broeien.
Zelden hebben we zoo'n koude hooiïng gehad,
zeide hij. Als we naar 't land gingen, zou
men eerder dan anders onmisbaren strooien hoed
vergeten, dan de gewoonlijk overtollige jas,
die er niet thuis hoort.


út de Friso fan sneon 27 july 1907

  Uit de hand te koop:
              2 PERCEELEN
best WEILAND.
groot 16 pondemaat. In huur bij BAUKE
HAAGSMA, Lanbouwer in het Heidenschap.
  Te bevragen bij G. DEINUM, Workumút de Friso fan 3 augustus 1907:

HEIDENSCHAP, gem. Workum, 31 Juli
1907. Onder geleide van het onderwijzend
personeel en verscheidene Ouders en verdere
belangstellenden, maakten de schoolkinderen
heden een ééndaagsch schoolreisje. Om 7 uur
aan het station samengekomen, ging het ver-
volgens met den trein naar Leeuwarden. Na
eene wandeling door de stad gemaakt en
een melksalon bezocht te hebben, bezichtigden
de oudere leerlingen het Friesch museum, ter-
wijl de jongeren zich in den Prinsentuin
vermaakten.
  Omstreeks halftwaalf ging het in een zestal
open rijtuigen, met twee paarden bespannen,
door de stad naar Zwartewegsend.
  Hier kon de jeugd weder volop genieten
van de ruim aangeboden ververschingen en van
den fraaie speeltuin. Natuurlijk werd ook
het mooie bosch met den bekenden grot van
villa Vijversberg bezocht.
  Een prachtig uitzicht hadden de kinderen
ook op den honderd treden hoogen Belvédère.
  Nog lang niet moegespeeld moesten de
kinderen om 4 uur al weer in de wagens
stappen, waarna een rijtoer gemaakt werd over
Rijperkerk, Giekerk, Miedum en Lekkum
naar station Leeuwarden terug, vanwaar de
trein hen weder te Workum bracht. Half-
acht waren alle kinderen, wel voldaan over
den schoonen dag, met de rijtuigen weder
thuis.
  Een woord van dank aan hen, die de jeugd
door ruime giften in staat gesteld hebben,
zoo'n leerzaam en genotvol tochtje te maken.


út de Friso fan 17 augustus 1907:

HEIDENSCHAP (H.O.N.) Bij het onweder
van heden nacht is een koe van den landbouwer
Jolle van der Wal in de weide door den bliksem
getroffen en gedood.

WORKUM, 15 Aug. Hedenmiddag geraakte
Sj. Venema, die met vier jongens uit zeilen en
visschen was, op de Zandmeer, door een wind-
vlaag met de boot om. Het gelukte allen zich
zoolang boven water te houden, tot Keimpe
Klazes v.d. Meulen ze oppikte, aan boord nam
en veilig naar Workum bracht.