Groetnis út it Heidenskip

Foto's út it Heidenskip:

Brânburren
S.O.W.-tsjerke
Feanpolder
Heidenskipsterdyk (Warkumer kant)
Heidenskipsterdyk (Brânburren)
Heidenskipsterdyk (Koudumer kant)
Koaidyk
Ursuladyk
Feekeuringsdei
Portretten
Portretten (2)
Greetings from the States
Wa binne dit?

sjoch ek de foto's op de site's fan:

It Heidenskip
Museum Warkums Erfskip
Nostalgisch album van Koudum
Nijhuzum
Tresoar